Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH
FABRYKA ROZSĄDKU
www.goforworld.com
1. [ADMINISTRATOR]
Administratorem danych osobowych jest Fabryka Rozsądku Sp. Z.O.O. w Nowej Iwicznej (05-500), przy ul. Zawiłej 19, wpisany do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego pod nr 8941, NIP 1231284883, REGON 147146787, KRS 0000498182 („Fabryka Rozsądku”), e-mail: biuro@goforworld.com.

2. [BEZPIECZEŃSTWO]
a. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

b. Dane osobowe Usługobiorców są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z ww. przepisami prawa.

c. Dostęp do bazy ma jedynie Administrator i osoby wyraźnie przez niego upoważnione.

3. [ZAKRES PRZETWARZANIA]
a. Administrator przetwarza dane osobowe Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

b. Za szczególną i odrębną zgodą Usługobiorcy, dane osobowe są też przetwarzane przez Administratora we własnych celach marketingowych.

c. Zakres przetwarzanych danych osobowych może obejmować:
– nazwisko i imiona Usługobiorcy,
– PESEL,
– adres zameldowania lub adres do korespondencji,
– dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Usługobiorcy,
– adresy elektroniczne Usługobiorcy.

d. Fabryka Rozsądku może także przetwarzać inne dane, o ile są one niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi. Dane te Fabryka Rozsądku odpowiednio oznacza.

4. [DOBROWOLNOŚĆ]
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne w celu realizacji usług.

5. [DOSTĘP DO DANYCH]
Usługobiorcom służy prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania. Pytania i wnioski w tym zakresie prosimy kierować e-mailem na adres: biuro@goforworld.com bądź listownie na adres Fabryki Rozsądku.

6. [UDOSTĘPNIENIE]
Dane osobowe Usługobiorcy mogą być udostępniane innym podmiotom współpracującym z Fabryką Rozsądku, jednakże wyłącznie w związku ze świadczeniem usług.

7. [REJESTRACJA]
Zbiór danych osobowych został zarejestrowany w biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w dniu 18/08/2014 nr ref. 68720814

8. [COOKIES]

W trakcie korzystania ze strony internetowej goforworld.com, w systemie teleinformatycznym Usługobiorcy zainstalowane zostają pliki „cookies”. Pozwala to na zapisywanie na komputerze Usługobiorcy informacji, które serwer Administratora może odczytywać w celu identyfikacji ponownego połączenia z tego komputera Usługobiorcy. Używanie plików „cookies” umożliwia także dostosowanie treści strony internetowej  goforworld.com do preferencji Usługobiorcy

Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie danych osobowych Usługobiorcy ani żadnych informacji poufnych z jego komputera. 

Korzystanie z plików „cookies” nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Usługobiorcy,

Korzystanie z plików „cookies” nie powoduje zmian w oprogramowaniu zainstalowanym na urządzeniu końcowym Usługobiorcy.

Usługobiorca może wyłączyć instalację plików „cookies” w swojej przeglądarce internetowej. Wyłączenie instalacji plików „cookies” nie powinno powodować zakłóceń w funkcjonowaniu strony internetowej goforworld.com

9. [ADRESY IP]
Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Administratora wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

10. [MECHANIZMY OCHRONY]
Administrator stosuje najbezpieczniejsze dostępne mechanizmy ochrony przekazywania danych osobowych, jakie są w tej chwili dostępne.
Protokołem transmisji, zapewniającym bezpieczeństwo przesyłania danych w internecie, jest protokół SSL (Secure Socket Layer v3).