OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

organizowanej przez Fabrykę Rozsądku sp. z. o. o. z siedzibą w Nowej Iwicznej, o kapitale zakładowym w wysokości 6.000 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000498182 oraz do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego pod nr 1521, NIP 1231284883, REGON 147146787.

I. Definicje

Przez użyte w niniejszych Warunkach uczestnictwa pojęcia rozumie się:

1. Cena – kwota pieniężna, określona w ofercie lub Umowie należna Organizatorowi od Klienta z tytułu uczestnictwa w Imprezie Turystycznej.
2. Impreza Turystyczna – imprezę turystyczną będącą przedmiotem Umowy zawartej pomiędzy
Organizatorem a Klientem.

3. Informacje dodatkowe – informacje zawarte w katalogu, ofercie Fabryki Rozsądku umieszczonej na jej stronie internetowej www.goforworld.com lub w inny sposób dostarczonej Klientowi przez Organizatora, przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej.

4. Klient – osoba, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie usług turystycznych na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, jak i osobę na rzecz której umowa została zawarta, a także osobę, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą umową.

5. Organizator, Goforworld Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Iwicznej, o kapitale zakładowym w wysokości 6.000 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000498182 oraz do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego pod nr 1521, posiadającą nr NIP:
1231284883 oraz nr REGON: 147146787.

6. Siła Wyższa – wszelkie zdarzenia niezależne od woli Stron Umowy, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec, spowodowane kataklizmami naturalnymi (powódź, trzęsienie ziemi, pożar, eksplozja, klęski żywiołowe), konfliktami wojskowymi, interwencjami władz państwowych, strajkami, epidemią lub pandemią chorób zakaźnych.

7. Uczestnik – osoba, biorąca udział w Imprezie Turystycznej. Prawa i obowiązki Klienta wskazane w treści niniejszych Warunków uczestnictwa, na zasadach analogicznych dotyczą także Uczestnika.

8. Umowa – Umowę o świadczenie usług turystycznych zawartą pomiędzy Organizatorem a Klientem w formie pisemnej.

9. Ustawa – Ustawę o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361).

10. Warunki ubezpieczenia – Ogólne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. BEZPIECZNE PODRÓŻE oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA
POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

11. Warunki uczestnictwa – niniejszy dokument stanowiący Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejsze Warunki uczestnictwa stanowią integralną część umów o świadczenie usług turystycznych przez Organizatora, chyba że Umowa będzie wyraźnie stanowić inaczej.

2. Goforworld Sp. z o.o. jest organizatorem turystyki i przedsiębiorcą turystycznym w rozumieniu przepisów Ustawy.

III. Umowa i jej zawarcie

1. Przed zawarciem Umowy Klient zapoznaje się z ofertą Fabryki Rozsądku, niniejszymi Warunkami uczestnictwa, Warunkami ubezpieczenia oraz Informacjami dodatkowymi. Postanowienia zawarte w ww. dokumentach stają się integralnym elementem Umowy, jeżeli Umowa nie zawiera w tym zakresie odmiennych postanowień.

2. Umowa zostaje zawarta w formie pisemnej.

3. Klient podpisujący Umowę w imieniu własnym lecz na rzecz osób trzecich (Uczestników) oświadcza, że posiada pełnomocnictwo do zawarcia Umowy oraz dokonywania wszelkich innych czynności koniecznych lub związanych z realizacją Umowy. W szczególności Klient działający jako pełnomocnik oświadcza, że zgłoszenie osób wskazanych w formularzu zgłoszeniowym nastąpiło po zapoznaniu się tychże osób z dokumentami wchodzącymi w skład Umowy i że akceptują one ich treść.

4. Jeśli Uczestnikiem Imprezy Turystycznej będzie osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, przy zawarciu Umowy osoba ta powinna być reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna.

5. Klient podpisując Umowę potwierdza, że otrzymał, zapoznał się i akceptuje niniejsze Warunki uczestnictwa, Warunki ubezpieczenia, Informacje dodatkowe stanowiące integralną część Umowy oraz informacje zawarte w aktualnym katalogu Fabryki Rozsądku lub na jej stronie internetowej www.goforworld.com.

6. W treści Umowy Organizator określi rodzaj dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w Imprezie

Turystycznej oraz termin ich okazania lub dostarczenia Organizatorowi. Klient jest zobowiązany – zgodnie z niniejszymi Warunkami uczestnictwa oraz Umową – do posiadania wszystkich powyższych dokumentów.

7. Cena oraz warunki płatności określone są w Umowie.
8. Cena zawiera wyłącznie świadczenia wskazane w Umowie, programie Imprezy Turystycznej oraz

Warunkach uczestnictwa – tym samym. Cena nie obejmuje swoim zakresem wydatków takich jak uzyskanie paszportu, wizy lub ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia wskazane w treści Umowy i Warunków uczestnictwa.

9. Brak zapłaty Ceny w terminach wynikających z Umowy powodować będzie powstanie po stronie Organizatora uprawnienia do jednostronnego rozwiązania Umowy. W przypadku zamiaru skorzystania przez Organizatora z tego uprawnienia Organizator zobowiązany jest wezwać Klienta do zapłaty i udzielić mu dodatkowego terminu do dokonania zapłaty. Bezskuteczny upływ dodatkowego terminu powodować będzie możliwość rozwiązania Umowy.

10. W przypadku rozwiązania Umowy przez Organizatora, w trybie o którym mowa powyżej Organizator będzie uprawniony do obciążenia Klienta kosztami rezygnacji z udziału w Imprezie Turystycznej. Zasady ustalania wysokości kosztów rezygnacji określone zostały w VIII. Warunków uczestnictwa.

IV. Dokumenty

1. W przypadku, w którym Impreza Turystyczna odbywać będzie się w kraju niebędącym członkiem Unii Europejskiej Klient zobowiązany jest posiadać stały, ważny paszport, przy czym okres ważności paszportu nie może być krótszy niż 6 miesięcy od dnia planowanego zakończenia Imprezy

Turystycznej.
2. W przypadku, w którym Impreza Turystyczna odbywać będzie się w kraju będącym członkiem Unii
Europejskiej Klient zobowiązany jest posiadać dowód osobisty lub paszport.
3. Klient zobowiązany jest do posiadania w/w dokumentów w czasie całej Imprezy Turystycznej.

4. Klient przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej zobowiązany jest zapoznać się z przepisami paszportowymi, wizowymi i sanitarnymi, a także wymogami zdrowotnymi oraz epidemiologicznymi które obowiązują w państwa, na terenie którego odbywać będzie się Impreza Turystyczna.

Wszystkie informacje udostępniane są przez Organizatora w formie pisemnej informacji stanowiącej załącznik do Umowy.

V. Zmiany danych Klienta

1. O wszelkich zmianach danych Klienta zamieszczonych w Umowie (w szczególności zmiana nazwiska, adresu, wymiana paszportu), Klient powinien niezwłocznie powiadomić Organizatora. W przeciwnym przypadku Organizator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy z powodu zmiany danych, o której nie został powiadomiony.

VI. Zmiana Ceny

1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Ceny poprzez jej podwyższenie. Podwyższenie Ceny możliwe jest wyłącznie na skutek zmiany:

a. ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania;

b. wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych Umową, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji Imprezy Turystycznej, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście na pokład i zejście na ląd w portach oraz na lotniskach;

c. kursów walut mających znaczenie dla danej Imprezy Turystycznej.

2. W przypadku konieczności podwyższenia Ceny, Organizator każdorazowo zawiadomi Klienta w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail o zmianie Ceny, wskazując przy tym jednocześnie powody podwyższenia Ceny oraz wskazując sposób obliczenia podwyżki.

3. Zmiana Ceny nie może być dokonana w okresie 20 (dwudziestu) dni przed datą rozpoczęcia Imprezy Turystycznej.

4. Klient uprawniony jest do obniżenia Ceny odpowiadającej obniżeniu kosztów, o których mowa powyżej w pkt 1, a które nastąpiło po zawarciu Umowy a przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej. W takim przypadku Organizator jest uprawniony do odliczenia od zwrotu należnego Klientowi rzeczywiste koszty obsługi. Na żądanie Klienta Organizator udostępni przedstawi dowód poniesionych kosztów obsługi.

VII. Zmiana warunków Umowy

1. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do dokonania jednostronnej zmiany warunków Umowy jeżeli zmiany te są nieznaczne. W takim wypadku Organizator poinformuje Klienta o zmianach, przy czym za poinformowanie uznaje się także poinformowanie w formie wiadomości e-mail.

2. W przypadkach w których Organizator jest zmuszony zmienić główne właściwości usług turystycznych świadczonych w ramach Imprezy Turystycznej, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1 Ustawy, lub nie może spełnić specjalnych wymagań, o których mowa w art. 42 ust. 4 pkt 4 Ustawy, lub proponuje podwyższenie Ceny przekraczające 8% całkowitej Ceny zgodnie z art. 45 ust. 2 Ustawy Organizator niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Klienta.

3. Zawiadomienie, o którym mowa powyżej zostanie dokonane w formie pisemnej lub formie wiadomości e-mail. W treści zawiadomienia Organizator wskaże zakres zmian warunków Umowy oraz ich ewentualny wpływ na Cenę. W takim przypadku Organizator może jednocześnie zaoferować Klientowi zastępczą imprezę turystyczną, w miarę możliwości o tej samej lub wyższej jakości.

4. Po otrzymaniu Zawiadomienia Klient, w terminie wskazanym w zawiadomieniu zobowiązany jest w formie pisemnej lub mailowej poinformować Organizatora czy przyjmuje zaproponowaną zmianę Umowy albo odstępuje od zawartej Umowy za zwrotem wszystkich wniesionych opłat, bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie od Umowy, albo odstępuje od Umowy i przyjmuje zastępczą imprezę turystyczną, w przypadku w którym została ona zaoferowana.

5. W przypadku rozwiązania Umowy na skutek odstąpienia Klienta od Umowy, w myśl postanowień powyższych, Organizator zwróci Klientowi całą uiszczoną przez niego Cenę, w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

6. Przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej Organizator jest uprawniony do dokonania zmiany warunków Umowy, w przypadku gdy zmiana ta jest nieznaczna oraz poinformuje o niej Klienta, przy czym za poinformowanie uznaje się także poinformowanie w formie wiadomości e-mail.

VIII. Odstąpienie od umowy przez Klienta

1. Klient może odstąpić od Umowy w każdym czasie przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej. Za datę złożenia oświadczenia woli przyjmuje się dzień doręczenia korespondencji Organizatorowi.

2. W razie odstąpienia od Umowy Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora opłaty za odstąpienie od Umowy. Wysokość opłaty za odstąpienie od Umowy odpowiada Cenie pomniejszonej o zaoszczędzone koszty lub wpływy z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych. Na żądanie Klienta Organizator uzasadnia wysokość opłat za odstąpienie od

Umowy.

3. Klient może odstąpić od Umowy przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację Imprezy Turystycznej lub przewóz Klienta do miejsca docelowego. Klient może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu Imprezy Turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.

IX. Przeniesienie praw na inną osobę

1. Klient może bez zgody Organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w Imprezie Turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z Umowy obowiązki.

2. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Klient zawiadomi Organizatora na trwałym nośniku w rozsądnym terminie. Zawiadomienie złożone nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej uważa się w każdym przypadku za złożone w rozsądnym terminie.

3. Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, będzie wiązać się dla Organizatora z dodatkowymi kosztami, żądając ich zapłaty Organizator ma obowiązek wykazać je Klientowi. Koszty te muszą być zasadne i nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych przez Organizatora na skutek przeniesienia umowy o udział w Imprezie Turystycznej.

4. Za nieuiszczoną część Ceny oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany Uczestnika biorącego udział w Imprezie Turystycznej Klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

X. Rozwiązanie umowy przez Organizatora

1. Organizator jest uprawniony do rozwiązania Umowy, jeżeli liczba osób, które dokonały zakupu udziału w Imprezie Turystycznej, jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana w Umowie, a Organizator powiadomił Klienta o rozwiązaniu Umowy nie później niż na:

a. 20 dni przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej trwającej ponad 6 dni,
b. 7 dni przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej trwającej 2-6 dni,
c. 48 godzin przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej trwającej krócej niż 2 dni,

2. Organizator jest uprawniony do rozwiązania Umowy także w przypadku, w którym Organizator nie może zrealizować Umowy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności jeżeli powiadomił Klienta o rozwiązaniu Umowy o niezwłocznie przed rozpoczęciem Imprezy

Turystycznej.

3. W przypadku rozwiązania umowy z powodów określonych powyżej Organizator dokona zwrotu Ceny najpóźniej w terminie 14 dni od rozwiązania Umowy, chyba że przepisy ustaw szczególnych stanowią inaczej.

4. W przypadku rozwiązania Umowy z powodów określonych powyżej w Organizator nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Klienta odszkodowania lub zadośćuczynienia.

XI. Podróż samolotem

1. Na podstawie Rozporządzenia (We) Nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty i informowania pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz oraz uchylające art. 9 dyrektywy 2004/36/WE Organizator zobowiązany jest do poinformowania Klientów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz. Jeżeli w dniu zawarcia Umowy Organizator nie zna jeszcze przewoźnika lotniczego to Organizator zobowiązany jest do wskazania nazwy przypuszczalnego przewoźnika.

2. W chwili ustalenia przewoźnika Organizator niezwłocznie powiadomi o tym Klienta.

3. W wypadku zmiany przewoźnika po zawarciu umowy Klient zostanie o tym poinformowany przez Organizatora, przy czym Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany przewoźników lotniczych

XII. Odpowiedzialność Organizatora, postępowanie reklamacyjne

1. Organizator jest odpowiedzialny z należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych zakresem Umowy.

2. Zasady odpowiedzialności Organizatora oraz zakres roszczeń Klienta określone zostały w art. 50 Ustawy.

3. Klient zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Organizatora o wszelkich niezgodnościach polegających na nienależytym wykonaniu lub niewykonaniu Umowy. W miarę możliwości zawiadomienie takie powinno zostać dokonane w trakcie trwania Imprezy Turystycznej.

4. Odpowiedzialność Organizatora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ograniczona zostaje do trzykrotności Ceny. Ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie oraz szkód wyrządzonych umyślnie lub w wyniku niedbalstwa.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku udziału Klienta w imprezach fakultatywnych, zajęciach sportowych oraz innych wydarzeniach odbywających się w czasie Imprezy Turystycznej, ale nie organizowanych przez Organizatora i nie objętych zakresem

Umowy.

6. Organizator nie pośredniczy w procedurach związanych z wydaniem paszportów oraz wiz, tym samym Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość wystawienia tych dokumentów Klientowi przez właściwe organy.

7. Klient może zgłosić Organizatorowi reklamację dotyczącą realizacji Umowy. W treści reklamacji Klient powinien wskazać na wszelkie uchybienia Organizatora lub wykonawców usług turystycznych objętych zakresem Umowy, a także przedstawić swoje żądania.

8. Organizator ustosunkuje się na piśmie do otrzymanej reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

9. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Organizator jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie przyczyny odmowy.
10. Reklamacje mogą być składane drogą elektroniczną na adres: biuro@goforworld.com W przypadku

reklamacji przesyłanych pocztą Klienci proszeni są o kierowanie ich na adres: Goforworld Sp. z o.o., ul. Zawiła 19, 05-515 Nowa Iwiczna (poczta Mysiadło).

11. Jeżeli obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Organizator nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania skarg i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

12. W wykonaniu obowiązków nałożonych na Organizatora, Organizator informuje, iż podmiotami uprawnionymi do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów

konsumenckich, któremu podlegają organizatorzy turystyki są Inspekcje Handlowe. Wykaz Inspekcji Handlowych dostępny jest na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

13. Informacje dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za pomocą platformy utworzonej przez Komisję Europejską na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) znajdują się pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL.

XIII. Ubezpieczenie

1. Zgodnie z wymogiem określonym w art. 7 Ustawy Organizator zawarł z SIGNAL IDUNA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., adres: ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa umowę gwarancji ubezpieczeniowej celem zapewnienia Klientom ochrony na wypadek niewypłacalności Organizatora.

2. Klient otrzymuje przy podpisaniu Umowy kopię certyfikatu potwierdzającego posiadanie powyższej gwarancji i jej warunki.

3. Wszyscy Klienci, jako uczestnicy Imprezy Turystycznej, ubezpieczeni są w SIGNAL IDUNA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. adres: ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa zgodnie z Warunkami ubezpieczenia SIGNAL IDUNA BEZPIECZNE PODRÓŻE (wariant Standard). Ubezpieczenie obejmuje koszty leczenia i assistance, następstw nieszczęśliwych wypadków, pomoc i ochronę prawną – do kwot określonych w Umowie.

4. Organizator rekomenduje dodatkowo zawarcie ubezpieczenia:
a. odpowiedzialności cywilnej (OC);
b. bagażu podróżnego;
c. kosztów rezygnacji z Imprezy Turystycznej,
d. przerwania uczestnictwa w Imprezie Turystycznej;
e. chorób przewlekłych;

f. sportów zimowych, sportów wysokiego ryzyka, wyczynowego uprawiania sportów; sportów ekstremalnych.

5. Szczegółowe warunki ubezpieczenia kosztów rezygnacji z Imprezy Turystycznej znajdują się w Warunkach ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ SIGNAL IDUNA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. W przypadku braku tego ubezpieczenia Klient ponosi pełną odpowiedzialność finansową związaną z ryzykiem kosztów rezygnacji z udziału w Imprezie Turystycznej lub przerwania uczestnictwa w Imprezie Turystycznej. Ubezpieczenie Kosztów Imprezy Turystycznej powinno być zawarte najpóźniej w ciągu 5 dni od daty zawarcia Umowy o świadczenie usług turystycznych. Jeżeli zaś do rozpoczęcia Imprezy Turystycznej pozostaje mniej niż 30 dni, ubezpieczenie Kosztów Imprezy Turystycznej może być zawarte jedynie w dniu zawarcia Umowy o świadczenie usług turystycznych

6. W trakcie Imprezy Turystycznej Organizator zobowiązany jest pomóc Klientowi w realizacji świadczeń wynikających z ubezpieczenia.

7. Dochodzenie roszczeń wynikających z ubezpieczenia następuje bezpośrednio przez Klienta w towarzystwie ubezpieczeniowym SIGNAL IDUNA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
8. W razie wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, Klient powinien kontaktować się z

Centralą Alarmową SIGNAL IDUNA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (Centrala Alarmowa Interpartner Assistance Polska): tel: 48 22 8645526, fax: 48 22 5759575, SMS +48 661 000 888.
9. Warunki ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. są załącznikiem do Umowy.

XIV. Siła Wyższa

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie ponosiła odpowiedzialności wobec drugiej Strony za opóźnienia lub niewykonanie bądź niewłaściwe wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy z powodu Siły Wyższej. Szczegółowe zasady postępowania w przypadku występowania Siły Wyższej reguluje

Umowa.

XV. Postanowienia końcowe

1. Uregulowania Umowy mają pierwszeństwo przed uregulowaniami niniejszych Warunków uczestnictwa. Powyższe oznacza, że w przypadku kolizji postanowień Umowy oraz Warunków uczestnictwa zastosowanie znajdują zapisy Umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach uczestnictwa stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego oraz Ustawy.

Niniejsze Warunki uczestnictwa obowiązują dla Imprez Turystycznych, organizowanych od dnia 5 czerwca 2020 roku.