Informacja o danych osobowych dla klientów spółki  

Goforworld sp. z o.o.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych klientów jest Goforworld Sp. z o.o., zwana dalej ”Spółką” z siedzibą w Nowej Iwicznej, przy ulicy Zawiłej 19, 05-515 Nowa Iwiczna (Mysiadło), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000498182.

Kto jest inspektorem ochrony informacji i jak można się z nim skontaktować?

Inspektorem ochrony informacji jest Jarosław Kuźniar, adres korespondencyjny jak dla Spółki, adres e-mail kuzniar@goforworld.com, telefon 600444880.

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych?

Celem, dla których Spółka przetwarza dane osobowe jest:

 1. zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług turystycznych
 2. zawarcie umów ubezpieczenia
 3. dokonywanie rozliczeń, wystawianie faktur, sprawozdawczość finansowa
 4. organizacja wyprawy
 5. rezerwacja hoteli i biletów
 6. Marketing produktów oraz usług własnych Spółki.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Spółce (art.6 ust.1 c RODO) – w zakresie rozliczeń i innych
 • wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych (art. 6 ust.1b RODO)
 • prawnie uzasadniony interes Spółki (art.6 ust.1 f) RODO) – wypełnienie obowiązków wynikających z RODO, aby nie narazić się na kary finansowe i wszelką inną odpowiedzialność
 • zgoda klientów (art.6 ust.1 a RODO) – jeżeli wykorzystanie danych osobowych klientów nie jest konieczne do wykonywania umowy o świadczenie usług turystycznych, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu Spółki, Spółka może uzyskać od klientów zgody na określone sposoby wykorzystania danych osobowych, np. zgody marketingowe lub zgody na wykorzystywanie wizerunku.

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?

Spółka przekazuje dane osobowe klientów następującym kategoriom podmiotów:

 1. biurom rachunkowym i księgowym współpracującym ze Spółką
 2. doradcom prawnym, podatkowym, audytorom i wszelkim innym podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi doradcze i konsultingowe
 3. podmiotom wspierającym wyprawę: przewoźnikom, w tym liniom lotniczym, hotelom, agencjom współpracującym ze Spółką przy organizacji wyprawy
 4. upoważnionym współpracownikom Spółki.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywania zawartej umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń, które mogą wynikać z umowy o świadczenie usług turystycznych – jeżeli przetwarzanie dokonywane było na podstawie umowy. Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przechowywane do czasu wycofania udzielonej zgody.

Jakie są prawa zleceniobiorców w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każdy klient ma prawo dostępu do:

 1. dostępu do treści danych osobowych i otrzymywanie kopii swoich danych
 2. sprostowania (poprawienia) danych osobowych
 3. usunięcia danych osobowych
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 5. przeniesienia danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane na podstawie umowy lub zgody. Spółka przekaże te dane podmiotowi danych na właściwym nośniku lub prześle dane do wskazanego podmiotu
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie

Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Spółki. Ponadto, Spółka udostępnia adres biuro@goforworld.com, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każdy klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

Czy Spółka będzie przekazywała dane osobowe poza obszar EOG?

Spółka nie zamierza przekazywać danych osobowych klientów poza obszar EOG.

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub ustawowym?

Podanie danych osobowych klientów jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych.

Czy podejmowane są zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie?

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. W celu realizowania działań marketingowych Spółka może wykorzystywać tzw. profilowanie. Profilowanie to gromadzenie informacji o osobie i ocena jej cech lub wzorców zachowań w celu umieszczenia jej w określonej kategorii lub grupie, dokonywana np. w celu analizy zainteresowań tej osoby. Dzięki profilowaniu możemy lepiej dopasowywać nasze oferty. Spółka nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji wywołujących skutki prawne wobec podmiotu danych.

 

 

Informacja o danych osobowych dla osób korzystających z formularza kontaktowego 

spółki Goforworld Sp. z o.o.

Kto jest administratorem danych osobowych ?

Administratorem danych osobowych osób korzystających z formularza kontaktowego jest Goforworld Sp. z o.o., zwana dalej ”Spółką” z siedzibą w Nowej Iwicznej, przy ulicy Zawiłej 19, 05-515 Nowa Iwiczna (Mysiadło), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000498182.

Kto jest inspektorem ochrony informacji i jak można się z nim skontaktować?

Inspektorem ochrony informacji jest Jarosław Kuźniar, adres korespondencyjny jak dla Spółki, adres e-mail kuzniar@goforworld.com , telefon 600444880

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych ?

Celem, dla których Spółka przetwarza dane osobowe jest wysyłanie odpowiedzi na wiadomości z formularza kontaktowego.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osób korzystających z formularza kontaktowego (art.6 ust.1 a RODO).

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?

Spółka nie przekazuje danych osobowych osób korzystających z formularza kontaktowego innym podmiotom. Dostęp do danych mają jedynie upoważnieni do tego pracownicy i współpracownicy Spółki.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?

Dane osobowe są przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji z osobą, która skorzystała z formularza kontaktowego Spółki, zaś jeśli zostanie podpisana umowa o świadczenie usług turystycznych dane osobowe są przetwarzane w czasie trwania umowy i w ciągu 5 lat od jej zakończenia lub wygaśnięcia.

Jakie są prawa osób korzystających z formularza w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każdy osoba korzystająca z formularza kontaktowego ma prawo dostępu do:

 1. dostępu do treści danych osobowych i otrzymywanie kopii swoich danych,
 2. sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. przeniesienia danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane na podstawie umowy lub zgody. Spółka przekaże te dane podmiotowi danych na właściwym nośniku lub prześle dane do wskazanego podmiotu.
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Spółki. Ponadto, Spółka udostępnia adres biuro@goforworld.com, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych. Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia osoba  korzystająca z formularza kontaktowego może skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania danych oraz celu ich przetwarzania.

Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każda osoba korzystająca z formularza kontaktowego ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Czy Spółka będzie przekazywała dane osobowe poza obszar EOG?

Spółka nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.

Czy podejmowane są zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie?

Spółka nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

 

Informacja o danych osobowych dla osób

subskrybujących newsletter spółki Goforworld Sp. z o.o.

Kto jest administratorem danych osobowych ?

Administratorem danych osobowych osób subskrybujących newsletter jest Goforworld Sp. z o.o., zwana dalej ”Spółką” z siedzibą w Nowej Iwicznej, przy ulicy Zawiłej 19, 05-515 Nowa Iwiczna (Mysiadło), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000498182.

Kto jest inspektorem ochrony informacji i jak można się z nim skontaktować?

Inspektorem ochrony informacji jest Jarosław Kuźniar, adres korespondencyjny jak dla Spółki, adres e-mail kuzniar@goforworld.com , telefon 600444880

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych ?

Celem, dla których Spółka przetwarza dane osobowe jest przesyłanie newslettera wydawanego przez Spółkę.

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osób subskrybujących newsletter (art.6 ust.1 a RODO) – udzielana poprzez stronę www Spółki;

 

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?

Spółka nie będzie przekazywać danych osób subskrybujących newsletter żadnym podmiotom poza upoważnionymi pracownikami i współpracownikami Spółki.

 

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?

Dane osobowe osób subskrybujących newsletter są przetwarzane przez okres 10 lat od dnia ich pozyskania.

 

Jakie są prawa osób subskrybujących newsletter w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każda osoba subskrybująca newsletter ma prawo dostępu do:

 1. dostępu do treści danych osobowych i otrzymywanie kopii swoich danych,
 2. sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. przeniesienia danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane na podstawie umowy lub zgody. Spółka przekaże te dane podmiotowi danych na właściwym nośniku lub prześle dane do wskazanego podmiotu.
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie – w przypadku, gdy zgoda była udzielona przez zleceniobiorcę.

 

Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Spółki. Ponadto, Spółka udostępnia adres e-mail biuro@goforworld.com, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych. Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia zleceniobiorca może skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania danych oraz celu ich przetwarzania.

Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Czy Spółka będzie przekazywała dane osobowe poza obszar EOG?

Spółka nie będzie przekazywała danych osobowych osób subskrybujących newsletter poza obszar EOG.

Czy podejmowane są zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie?

Spółka nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.