​​Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. [OGÓLNE]

Niniejszy Regulamin (“Regulamin”) został sporządzony na podst. art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (z późniejszymi zmianami).

 1. [USŁUGODAWCA]

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Goforworld Sp. z o.o. z siedzibą ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, o kapitale zakładowym w wysokości 6.000 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000498182 oraz do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego pod nr 1521, NIP 1231284883, REGON 147146787 („Goforworld Sp. z o.o.” albo „Usługodawca”).

Adres poczty elektronicznej Usługodawcy: biuro@goforworld.com

 1. [SERWIS INTERNETOWY]

Usługi świadczone są za pomocą serwisu internetowego pod adresem www.goforworld.com, którego właścicielem, administratorem i operatorem jest Goforworld Sp. z o.o. (dalej „Serwis”). W ramach Serwisu Goforworld Sp. z o.o. świadczy na rzecz usługobiorców usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej „Usługi”).

 1. [USŁUGOBIORCA]

Usługobiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Goforworld Sp. z o.o. za pośrednictwem Serwisu www.goforworld.com.

 1. [WARUNKI TECHNICZNE]

Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny Usługobiorcy co najmniej następujących wymagań technicznych:

 1. aktywne łącze internetowe;
 2. oprogramowanie umożliwiające przeglądanie stron internetowych – najnowsza wersja przeglądarki internetowej, np. Microsoft Explorer, Firefox, Safari lub inna.
 3. [AKCEPTACJA]

Warunkiem skorzystania z Serwisu i Usług jest wyraźna akceptacja Regulaminu przez Usługobiorcę i przestrzeganie jego postanowień. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola i następuje przed dokonaniem rezerwacji miejsca w imprezie turystycznej.

 1. [ZAKRES USŁUG/ZASADY KORZYSTANIA]

Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Goforworld Sp. z o.o. obejmują:

 1. możliwość uzyskania w Serwisie informacji o rodzaju imprez turystycznych organizowanych przez Goforworld Sp. z o.o., miejscach pobytu, trasie imprezy turystycznej, planie podróży oraz imprez fakultatywnych na miejscu, aktualnych cenach, terminach, dacie i miejscu wylotu i powrotu, rodzaju środka transportu, rodzaju i kategorii obiektu zakwaterowania, rodzaju typie pokoju, ogólnych informacji paszportowych, wizowych oraz zdrowotnych i sanitarnych, a także warunkach i sposobach płatności; system może także zawierać informację o ewentualnych ostrzeżeniach wydanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych dla terenów nim objętych planem podróży, poprzez bezpośrednie odesłanie do strony www.msz.gov.pl Ministerstwa Spraw Zagranicznych – usługa ta realizowana jest przy użyciu wyszukiwarki na stronie goforworld.com: Serwis wyświetli wszystkie dostępne w danym momencie imprezy turystyczne; następnie po naciśnięciu przycisku zawierającego nazwę imprezy, Serwis wyświetli szczegóły wybranej imprezy turystycznej, opis świadczeń i cenę, a także informacje paszportowe, wizowe oraz zdrowotne i sanitarne ewentualne ostrzeżenia;
 2. możliwość zgłoszenia odrębnego zapytania o rezerwację danej imprezy turystycznej za pomocą maila wysyłanego bezpośrednio ze strony goforwold.com – usługa ta realizowana jest poprzez kliknięcie w ikonę „@” na stronie startowej goforworld.com, skąd automatycznie Usługobiorca jest przekierowany do programu poczty e-mail, mail wysyłany jest na adres „biuro@goforworld.com”;
 3. udostępnienie elektronicznego systemu zgłoszeń / wstępnej rezerwacji miejsc w imprezie turystycznej organizowanej przez Goforworld Sp. z o.o – system zgłoszeń / wstępnej rezerwacji miejsc umożliwia dokonanie wstępnej rezerwacji miejsca w wybranej przez Usługobiorcę imprezie turystycznej – usługa realizowana jest zgodnie z pkt. 8 Regulaminu.
 1. [SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI ZGŁOSZENIA / WSTĘPNEJ REZERWACJI MIEJSCA]

Niezależnie od informacji wskazanych powyżej, na stronach internetowych www.goforworld.com są opublikowane „Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej Goforworld Sp. z o.o.”  zawierające warunki zawierania umów o świadczenie usług turystycznych. Do dokonania rezerwacji imprezy turystycznej, zawarcia umowy, zapłaty ceny, a także do zmiany rezerwacji imprezy turystycznej, rezygnacji z imprezy turystycznej i postępowania reklamacyjnego mają zastosowanie powyżej wskazane „Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezie TurystycznejGoforworld Sp. z o.o. ”

W celu dokonania wstępnej rezerwacji miejsca, Usługobiorca zobowiązany jest:

wybrać w Serwisie dostępną imprezę turystyczną przy użyciu wyszukiwarki na stronie głównej: Serwis wyświetli wszystkie dostępne w danym momencie imprezy turystyczne;

nacisnąć przycisk zawierający nazwę imprezy: Serwis wyświetla szczegóły wybranej imprezy turystycznej, opis świadczeń i cenę, a także informacje paszportowe, wizowe oraz zdrowotne i sanitarne,

nacisnąć przycisk „Zamawiam”: Usługobiorca przechodzi do formularza, w którym podaje dane osobowe: imię i nazwisko zgłaszającego, dane kontaktowe: adres, telefon, e-mail oraz ewentualnie dane pozostałych uczestników, dla których dokonuje rezerwacji miejsc w imprezie;

zapoznać się z Regulaminem, zaakceptować jego postanowienia oraz potwierdzić ten fakt poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola;

zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej Goforworld Sp. z o.o., zaakceptować ich postanowienia oraz potwierdzić ten fakt poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, a także ogólnymi warunkami ubezpieczeń stosowanymi przez Usługodawcę i potwierdzić ten fakt przez zaznaczenie odpowiedniego pola;

wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Usług poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola;

w razie potrzeby podać dodatkowe informacje, których uzyskanie jest niezbędne w celu dokonania wstępnej rezerwacji miejsca w imprezie turystycznej;

przejść do weryfikacji wszystkich wprowadzonych danych i je zaakceptować przyciskiem „Rezerwuj”.

Po dokonaniu wstępnej rezerwacji miejsca z Serwisu zostanie wysłany e-mail do Usługobiorcy potwierdzający dokonanie tej rezerwacji wraz numerem rachunku bankowego Usługodawcy, na który należy przelać kwotę zaliczki, czy też pełnej płatności za imprezę turystyczną; ponadto e-mail będzie zawierał informację o konieczności odesłania podpisanej przez Usługobiorcę umowy o świadczenie usług turystycznych,

Po dokonaniu wstępnej rezerwacji miejsca w Serwisie, Usługodawca wyśle Usługobiorcy pocztą kurierską dwa egzemplarze podpisanej przez siebie umowy o świadczenie usług turystycznych (wraz z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej Goforworld Sp. z o.o, ogólnymi warunkami ubezpieczenia, a także innymi wskazanymi w umowie załącznikami) w celu podpisania jej przez Usługobiorcę, a następnie odesłania z powrotem Usługodawcy jednego egzemplarza podpisanej umowy przez Usługobiorcę.

Rezerwację imprezy turystycznej uważa się za skutecznie dokonaną z chwilą otrzymania przez Usługodawcę podpisanej przez Usługobiorcę umowy o świadczenie usług turystycznych i wpłynięcia kwoty zaliczki na rachunek Goforworld Sp. z o.o. Pozostała część ceny musi wpłynąć na konto Goforworld Sp. z o.o najdalej w terminie wskazanym w umowie o świadczenie usług turystycznych

 1. [CENA I PŁATNOŚCI]

Korzystanie z usług o których mowa w pkt 7 pkt (a)-(c) jest nieodpłatne.

Dokonanie płatności za imprezę turystyczną (w tym zapłata zaliczki) odbywa się w drodze przelewu tradycyjnego na rachunek Goforworld Sp. z o.o

 1. [PRAWA AUTORSKIE]

Prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności autorskie prawa majątkowe  do wszelkich treści udostępnianych na stronie internetowej www.goforworld.com należą do Goforworld Sp. z o.o lub podmiotów, z którymi Goforworld Sp. z o.o. zawarła stosowne umowy i są prawnie chronione. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie powyższych treści bez uprzedniej, pisemnej zgody Goforworld Sp. z o.o.

 1. [OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]

Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Goforworld Sp. z o.o.

Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

Usługobiorca korzystając z Serwisu może wyrazić lub odmówić wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Usług, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji; odrębnie może też wyrazić zgodę lub odmówić jej wyrażenia na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych Goforworld Sp. z o.o;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zawsze wykorzystywane zgodnie z wolą Usługobiorcy, jednakże jest konieczne w celu realizacji Usług.

Usługobiorcom służy prawo dostępu do ich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania i aktualizacji. Pytania i wnioski w tym zakresie należy kierować na adres: biuro@goforworld.com bądź listownie na adres Goforworld Sp. z o.o.

Zakres przetwarzanych danych osobowych może obejmować:

nazwisko i imiona Usługobiorcy,

PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – nr paszportu, dowodu osobistego, innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

adres zameldowania lub  adres do korespondencji,

dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Usługobiorcy,

adresy elektroniczne Usługobiorcy.

Goforworld Sp. z o.o. może także przetwarzać inne dane, o ile są one niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia. Dane te Goforworld Sp. z o.o. odpowiednio oznacza.

Dane osobowe są przetwarzane przez Goforworld Sp. z o.o w celu wykonania Usługi oraz, za szczególną zgodą Usługobiorcy, w celach marketingowych.

Dane osobowe Usługobiorcy mogą być przekazane lub udostępniane innym podmiotom współpracującym z Goforworld Sp. z o.o., jednakże wyłącznie w związku ze świadczeniem Usług.

Goforworld Sp. z o.o. jest obowiązana zapewnić Usługobiorcy stały i łatwy dostęp za pomocą systemu teleinformatycznego do aktualnej informacji o:

udostępnianych przez Goforworld Sp. z o.o środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną,

podmiocie, któremu Goforworld Sp. z o.o.  powierza przetwarzanie danych osobowych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania.

 1. [INFORMACJA HANDLOWA]

Usługobiorca może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Goforworld Sp. z o.o u za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji o charakterze reklamowym, promocyjnym i handlowym („informacja handlowa”).

Zgoda ta jest udzielana przez Usługobiorcę odrębnie poprzez odznaczanie odpowiedniej opcji zgody na stronie www.goforworld.com.

Zgoda może być odwołana w każdym czasie.

 1. [ODPOWIEDZIALNOŚĆ]

Prezentowane w Serwisie informacje, materiały, warunki, ceny nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Goforworld Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu i przerwy w dostępie do niego z przyczyn leżących po stronie osób trzecich lub spowodowane działaniem siły wyższej.

Goforworld Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań Usługobiorców w ramach Serwisu ani za zachowanie Usługobiorców w ramach Serwisu.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit b. ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługobiorcy zobowiązani są do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, sprzecznym z Regulaminem lub z dobrymi obyczajami. W razie naruszenia tego zobowiązania, Goforworld Sp. z o.o. ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.

W trakcie korzystania ze strony internetowej, w systemie teleinformatycznym Usługobiorcy zainstalowane zostają pliki „cookies” lub inne podobne pliki tego typu. Usługobiorca może wyłączyć instalację tych plików w swojej przeglądarce internetowej.

Goforworld Sp. z o.o. informuje o zagrożeniach związanych z  korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym w szczególności możliwości ingerencji osób trzecich podczas transmisji danych.

 1. [REKLAMACJE]

Wszelkie reklamacje dotyczące działania Serwisu i Usług przez Goforworld Sp. z o.o należy zgłaszać na adres e-mail: biuro@goforworld.com  lub pocztą na adres Goforworld Sp. z o.o.; ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa

Reklamacja powinna zawierać co najmniej – dane umożliwiające identyfikację Usługobiorcy oraz kontakt z nim w celu udzielenia odpowiedzi, a także opis problemu (np. wady i nieprawidłowości w działaniu Serwisu).

Goforworld Sp. z o.o. udzieli odpowiedzi na reklamacje dotyczące Serwisu i Usług w najszybszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 14 dni od daty ich otrzymania.

Tryb odrębnego postępowania reklamacyjnego związanego z realizacją imprezy turystycznej regulują Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej Goforworld Sp. z o.o.

 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą umieszczenia w Serwisie, na stronie www.goforworld.com.

Goforworld Sp. z o.o. ma prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia w serwisie www.goforworld.com.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają: ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o świadczeniu usług turystycznych, ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz kodeks cywilny.