Karta KLUB PODRÓŻNIKA

250.00

Nie przegap żadnego wpisu

Zapisz się do newslettera

Karta KLUB PODRÓŻNIKA

Opis

Marzenia o podróżach można spełniać, a my wierzymy, że najlepiej robić to z goforworld.com.

Zapraszamy was do programu KLUB PODRÓŻNIKA!

Jak to działa?

  1. Karta potwierdza członkostwo w Klubie Podróżnika przez rok od momentu zakupienia.
  2. Karta uprawnia do 5% zniżki na każdą naszą wyprawę! Tak przybliżamy marzenia.

Po zakupieniu karty oczekujcie na kuriera i… rezerwujcie swoją pierwszą wyprawę ze zniżką! Podróże czekają na was na www.goforworld.com/podroze

Pamiętajcie, aby zapoznać się dokładnie z Regulaminem Karty Podróżnika.


Regulamin Programu „KLUB PODRÓŻNIKA” goforworld.com by Kuźniar

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie rabatowym „KLUB PODRÓŻNIKA” – skierowanego wyłącznie do Klientów Goforworld.com.
2. Organizatorem Programu jest Fabryka Rozsądku sp. z o. o.
3. Program rabatowy kierowany jest do Klientów Goforworld.com i nie stanowi on gry w rozumieniu przepisów ustawy z 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

§ 2 DEFINICJE

1. Użyte w treści Regulaminu wyrażenia mają następujące znaczenie:

Organizator- Fabryka Rozsądku sp. z o. o. z siedzibą w Nowej Iwicznej, przy ul. Zawiłej 19, 05-515 Nowa Iwiczna (poczta Mysiadło), o kapitale zakładowym w wysokości 6.000 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000498182 oraz do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego pod nr 1521, NIP 1231284883, REGON 147146787.

Program – Program rabatowy „KLUB PODRÓŻNIKA”, umożliwiający Uczestnikom Programu uzyskanie rabatu na zakup imprez turystycznych organizowanych przez Organizatora.

Regulamin – niniejszy regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w Programie.

Uczestnik Programu – pełnoletnia osoba fizyczna, która nabędzie kartę KLUBU PODRÓŻNIKA Goforworld.com oraz poda dane niezbędne do rejestracji karty, wypełniając odpowiedni formularz.

Karta Klubu Podróżnika, Karta – Imienna karta, oznaczona indywidualnym numerem, którą może posługiwać się wyłącznie Uczestnik Programu. Karta ta nie jest kartą kredytową, bankomatową lub płatniczą.

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE:

1. W Programie mogą uczestniczyć jedynie pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych osoby fizyczne.
2. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest dokonanie zakupu Karty Klubu Podróżnika, której cena wynosi 250 zł brutto, a także akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wypełnienie wszystkich wymagań określonych przez Organizatora w treści Regulaminu.
3. Karta Klubu Podróżnika pozostaje aktywna przez okres dwunastu miesięcy, począwszy od dnia doręczenia Karty. Uczestnik Programu w Okresie 12 miesięcy od chwili doręczenia Karty może korzystać ze wszystkich uprawnień wynikających z posiadania Karty.

§ 4 ZAKUP KARTY, PŁATNOŚCI

1. Kartę Klubu Podróżnika można zakupić na stronie www.goforworld.com, W celu zakupu Karty Klubu Podróżnika należy złożyć zamówienie wypełniając formularz kontaktowy, a po otrzymaniu potwierdzenia mailowego, dokonać płatności na wskazany rachunek..
2. Po dokonaniu płatności Uczestnik Programu otrzyma Kartę Klubu Podróżnika. Karta zostanie dostarczona przez kuriera na adres podany w zgłoszeniu.
3. Skuteczne złożenie zamówienia zostanie niezwłocznie potwierdzone przez Organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej do Uczestnika Programu.
4. W celu złożenia zamówienia zamówień niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarką internetową oraz posiadanie konta e-mail.
5. Osoba składająca zamówienie nie może podejmować jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby spowodować nieprawidłowe działanie systemu obsługującego sprzedaż Kart. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
6. Zapłata za Kartę może być realizowana za pośrednictwem:
a) systemu PayU;
7. Karta zostanie wysyłana do Uczestnika Programu w formie przesyłki kurierskiej niezwłocznie po otrzymaniu płatności.

§ 5 KORZYSTANIE Z KARTY, RABAT, NALICZENIE RABATU

1. Posiadaczowi Karty Klub Podróżnika (Uczestnikowi Programu) przysługuje uprawnienie do dokonywania zakupu imprez turystycznych dostępnych w ofercie goforworld.com z rabatem w wysokości 5%. Możliwość korzystania z Rabatu nie dotyczy ofert promocyjnych, a rabaty i promocje nie łącza się.
2. Rabat naliczany będzie od całkowitej ceny imprezy turystycznej zakupionej w goforworld.com.
3. W celu uzyskania rabatu, uczestnik imprezy turystycznej posiadający Kartę Klubu Podróżnika musi w zgłoszeniu za pośrednictwem strony www.goforworld.com podać informację, że jest posiadaczem Karty Klubu Podróżnika.
4. Posiadacz Karty występujący o naliczenie rabatu musi być uczestnikiem zakupionej imprezy turystycznej, a także osobą zgłaszającą/podpisującą umowę.
5. Umowa o świadczenie usług turystycznych/zgłoszenie zawiera pełną cenę imprezy. Rabat zostanie naliczony w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia lub do 5 dni roboczych po ustaleniu finalnej ceny wyprawy. Po naliczeniu rabatu Organizator jest zobowiązany do przesłania Uczestnikowi Programu umowy z aktualną, obniżoną ceną.
6. Rabaty naliczane z tytułu posiadania Karty Klubu Podróżnika przez poszczególnych uczestników imprezy turystycznej objętej jedną umową/rezerwacją nie mogą się sumować.
7. Rabat nie może zostać wymieniony na gotówkę.
8. W przypadku kumulacji rabatu 5% z bonami oraz wcześniej zamówionymi produktami w ramach innego programu (np. ubezpieczenie) oraz obowiązującymi promocjami, najpierw pomniejszana jest kwota rezerwacji o zamówione produkty/kwotę z bonu czy kwotę z tytułu promocji, a następnie o rabat w wysokości 5%.
9. Rabat z tytułu posiadania Karty Klubu Podróżnika nie łączy się z rabatami akcji specjalnych/innymi promocjami (chyba, że regulamin promocji stanowi inaczej).
10. Rabatem z tytułu posiadania Karty Klubu Podróżnika nie mogą być objęte rezerwacje grupowe – od 10 osób.
11. W przypadku zmiany rezerwacji, do której rabat został już naliczony, konieczna jest korekta kwoty rabatu, adekwatnie do nowej ceny imprezy.
12. Rabat nie obejmuje żadnych kosztów z tytułu zmian/anulowania rezerwacji.
13. W przypadku rezerwacji krótkoterminowych (mniej, niż 10 dni do wyjazdu), gdy nie ma możliwości naniesienia rabatu jeszcze przed wyjazdem Uczestnik Programu wpłaca pełną cenę imprezy. Po naniesieniu rabatu Organizator zwraca różnicę w cenie imprezy, na konto, z którego rezerwacja została opłacona. W celu zwrotu nadpłaty prosimy o kontakt pod adresem mailowym biuro@goforworld.com.
14. Rabat nie może zostać naliczony do umów o świadczenie usług turystycznych / rezerwacji zrealizowanych przed datą zakupu Karty.
15. Po poprawnym naliczeniu Rabatu Organizator zobowiązany jest dostarczyć Uczestnikowi Programu aneks do umowy o organizację imprezy turystycznej pomniejszający koszt zakupu imprezy turystycznej o kwotę naliczonego Rabatu.
16. Uczestnik Programu nie może udostępniać Karty osobom trzecim. W przypadku udostępnienia Karty innej osobie w celu skorzystania przez tą osobę z rabatu przysługującego Uczestnikowi Programu rabat ten nie zostanie naliczony.
17. W przypadku zagubienia lub zniszczenia Karty Uczestnik Programu powinien niezwłocznie zawiadomić Organizatora w celu wykonania duplikatu Karty. Koszt wykonania duplikatu Karty wynosi 50 zł brutto.

§ 6 REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące korzystania z Programu posiadacze Karty Klubu Podróżnika (Uczestnicy Programu) mogą składać do Organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mail, kierowanych na adres biuro@goforworld.com, a także w tradycyjnej formie pisemnej, kierując korespondencję na adres: GOFORWORLD BUSINESS L¬INK Mokotowska 1, 8p.
00-640 Warszawa. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Posiadacz Karty zostanie powiadomiony o decyzji podjętej przez Organizatora drogą pocztową lub elektroniczną, przesłaną na adres mailowy podany w trakcie wydawania Karty Klubu Podróżnika.
2. Uczestnik Programu jest uprawniony także do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Wszelkie instrukcje dot. sposobu korzystania z tego trybu postępowania umieszczone są w zakładce dot. rozstrzygania sporów konsumenckich na stronie internetowej: www.uokik.gov.pl
3. Uczestnikowi Programu przysługuje także uprawnienie do wniesienia skargi za pośrednictwem platformy internetowej Online Dispute Resolution znajdującej się na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
4. Uczestnik Programu jest uprawniony także do uzyskania pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Organizatorem, korzystając z bezpłatnej pomocy Powiatowego/Miejskiego Rzecznika Konsumentów, a także organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

§ 7 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW PROGRAMU

1. Poprzez akceptację Regulaminu Uczestnik Programu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika programu podanych przez niego w podczas składania zamówienia Karty.
2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Programu jest dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika Programu uniemożliwiać będzie uczestnictwo w Programie.
3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
4. Uczestnik Programu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także do ich aktualizacji oraz żądania ich usunięcia na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
5. Dane osobowe Uczestnika Programu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)
6. Organizator nie będzie wykorzystywać zgromadzonych danych osobowych do przesyłania informacji marketingowych, handlowych itp.

§8. REGULAMIN PROGRAMU I JEGO ZMIANY

1. Treść Regulaminu obowiązuje od dnia 19. 04. 2017 Regulamin jest udostępniony w wersji elektronicznej na stronie www.goforworld.com
2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku, w którym dokonanie takiej zmiany podyktowane będzie zmianą obowiązującego porządku prawnego. Zmiany regulaminu dokonywane będą z poszanowaniem praw nabytych przez Uczestnika Programu. O każdej zmianie Regulaminu Uczestnicy Programu zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz ogłoszeń umieszczonych w serwisie goforworld.com.
3. Uczestnik Programu może zrezygnować z udziału w Programie w każdym czasie.

§ 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Na podstawie uprawnień zawartych w ustawie o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Uczestnik Programu, który zawarł umowę zakupu Karty może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyni i bez ponoszenia kosztów.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od chwili doręczenia Karty Uczestnikowi Programu (tj. objęcia Karty w posiadanie).
3. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy Uczestnik Programu może zrealizować m.in. za pomocą formularza odstąpienia, który doręczany jest do każdego zamówienia, a także stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wypełniony formularz odstąpienia powinien zostać przesłany w formie skanu na adres e-mail biuro@goforworld.com lub listem poleconym na adres ul. Mokotowska 1, Warszawa.
4. Uczestnik Programu może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy także za pośrednictwem wiadomości e-mail, którą należy skierować na adres biuro@goforworld.com
5. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Organizator za pośrednictwem wiadomości e-mail poinformuje Uczestnika Programu o fakcie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6. Organizator niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Uczestnika Programu o odstąpieniu od umowy zwróci Uczestnikowi Programu wszystkie dokonane przez niego płatności.
7. Należności opisane w ust. 6 zostaną zwrócone Uczestnikowi Programu na rachunek bankowy, z którego dokonano zapłaty. W przypadku, w którym Uczestnik Programu chciałby otrzymać zwrot należności na inny rachunek bankowy Uczestnik Programu powinien w sposób wyraźny wskazać tę informację oraz właściwe dane do dokonania przelewu. Informację w tym zakresie należy skierować na adres e-mail biuro@goforworld.com
8. Uczestnik Programu ma obowiązek zwrócić Kartę do Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Karty przed jego upływem. Uczestnik Programu ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Karty.
9. Uczestnik Programu ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Karty będące wynikiem korzystania z Karty w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Organizator może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Uczestnika Programu do chwili otrzymania Karty z powrotem lub dostarczenia przez Uczestnika Programu dowodu odesłania Karty, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93) oraz ustawa o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).
2. Wszelkie spory powstałe między Uczestnikiem Programu a Organizatorem będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
3. Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną

Organizator mając na uwadze konieczność wykonania obowiązku określonego w art. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 1. z późn. zm.) niniejszym informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

Zagrożenia, o których mowa w niniejszym dokumencie są zagrożeniami potencjalnymi, a Organizator dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia możliwie maksymalnego bezpieczeństwa użytkowników oraz Klientów. Do najważniejszych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną należy zaliczyć możliwość uzyskania przez osoby nieuprawnione dostępu do danych przekazywanych przez sieć Internet lub przechowywanych na urządzeniach podłączonych do sieci Internet. Ewentualna ingerencja w w/w dane może powodować, w szczególności ich utracenie lub niepożądaną zmianę.

Istotnym zagrożeniem każdej osoby używającej sieci Internet jest możliwość zainfekowania systemu lub urządzenia podłączonego do sieci Internet przez złośliwe oprogramowanie takie jaki wirusy, robaki, trojany oraz programy szpiegujące. Do podstawowych zagrożeń należy także SPAM tj. niepożądane i niezamówione wiadomości elektroniczne (np. e-mail) rozsyłane jednocześnie do znacznej liczby odbiorców.

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń zalecamy używanie programów antywirusowych renomowanych producentów takiego oprogramowania, a także ich bieżącą aktualizację. Włączenie zapory sieciowej tzw. firewall, regularne skanowanie urządzeń podłączonych do sieci Internet, a także uważną lekturę wszelkich umów licencyjnych, regulaminów etc.

Organizator zgodnie z art. 6 pkt 2) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), informuje, iż funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez Organizatora od systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik sieci Internet odwiedzający stronę sklepu Goforworld określone zostały w dokumencie Polityce Prywatności dostępnej na stronie www.goforworld.com

Wróć do zakupów Idź do koszyka